Dnes je 18. 11. 2017    Svátek má Romana, zítra Alžběta.
Oldřiš oficiální stránky obce
Oldřiš

Dokumenty

 

Doručování zásilek pro občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny – Oldřiš č.p. 132
Od 1.9.2014 obec Oldřiš nepřebírá korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny – Oldřiš  č.p. 132. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Obec Oldřiš není ze zákona povinna takovou korespondenci přebírat, doručovat a uchovávat. Právní důsledky, které by mohly nastat z nedoručené pošty by pak nesl úřad.

Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.


 

 Zrušení trvalého pobytu

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podává oprávněná osoba nebo vlastník objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část; přitom musí být splněny obě tyto podmínky. Navrhovatel je v tomto případě povinen existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně prokázat. 
Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu.

Ohlašovna vyřizuje i zrušení trvalého pobytu:

·        na žádost oprávněné osoby

·        z moci úřední

za podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu se správní poplatek nevybírá

K zahájení řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu je třeba předložit:

-         písemnou žádost, která by měla obsahovat:

•jméno, příjmení, datum narození žadatele, jeho trvalý pobyt nebo jinou doručovací adresu

•základní osobní data osoby (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu), které se má rušit trvalý pobyt, včetně kontaktní adresy, je-li známa

•důvody žádosti

•vlastnoruční podpis žadatele

•doklady o vlastnictví bytu nebo domu (aktuální výpis z katastru nemovitostí), nájemní smlouvu nebo doklad o oprávnění užívat byt; v ověřené kopii (zůstane součástí spisu)

-         dohodu o užívání bytu (dohodu o majetku), byla-li uzavřena mezi žadatelem a osobou, které se má rušit trvalý pobyt; v ověřené kopii (zůstane součástí spisu)

-         v případě soudního vystěhování i rozhodnutí soudu.

O zrušení trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna v místě trvalého pobytu ve správním řízení.

Fromulář zde

Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, tj. Oldřiš  č.p. 132, 569 82  Borová, že si doručování svých písemností musí řešit přímo s Českou poštou, případně s odesílateli. Na "sídlo ohlašovny" nelze doručovat neboť adresát zde nemůže být nikdy zastižen a nikdo jej nezná. Jedná se o adresu fiktivní. Podatelna Obce Oldřiš není oprávněna jakékoli písemnosti pro fyzické osoby uchovávat a předávat.

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné společně se všemi potřebnými doklady podat přímo v podatelně úřadu nebo zaslat poštou na adresu úřadu.
V případě zjištění nedostatků (neúplné údaje a potřebné doklady), budou žadatelé vyzváni k jejich odstranění.
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu bude žadateli i účastníkům řízení doručena poštou.

Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu vzniká občanovi, kterému byl trvalý pobyt zrušen, povinnost požádat o vystavení nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k nabytí právní moci rozhodnutí.

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Obec Oldřiš, Oldřiš 132, 569 82

obec.oldris@email.cz

starosta.oldris@email.cz

podatelna.oldris@email.cz

(pouze úřední záležitosti)

461 747 117 pevná linka, fax

724 729 318 starosta - M. Serafin

702 120 281 účetní - R. Koutná

datová schránka : kn6a46r

-----------------------------------------

Základní škola - 461 747 161 

Mateřská škola - 461 747 145

Školní jídelna -   461 747 120

Kalendář akcí

Anketa

Líbil by se vám postavený dřevěný BETLÉM u obecního úřadu v adventním čase

DSO Oldřiš-Borová

DSO Oldřiš-Borová

Vážení občané,

zde Vás budeme informovat o všem, co se bude týkat společné výstavby kanalizace a ČOV pro obce Oldřiš a Borovou.

Odkazem se dostanete přímo na stránky DSO Oldřiš- Borová.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrace výběrových řízení na stavební práce a služby TDI související s projektem "Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - přidělení zakázky

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení pro kanalizaci a ČOV v obcích Oldřiš a Borová

Zpracovatel projektové dokumentace ve stupni DPS "Splašková kanalizace  a ČOV v obci Oldřiš-Borová- rozhodnutí o | výběru nejvhodnější nabídky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočet DSO Oldřiš-Borová

Střednědobý výhled DSO 2018-2019

rozpočtové opatření 2017

Závěrečný účet 2016

 

Počasí v Oldřiši

Dlouhodobá předpověď počasí
Geoportal - Oldřiš
Copyright © 2010 Obec Oldřiš | Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap