Dnes je 01. 12. 2021    Svátek má Iva, zítra Blanka.
Oldřiš oficiální stránky obce
Menu

Místní poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021

Platba v hotovosti v kanceláři OÚ, nebo na účet obce : 1231377379/0800 , VS číslo domu, SS 1340 u poplatku na TKo nebo 1341 u poplatku na psa . Částky nesčítat !!!!

OZV o místním poplatku ze psů č. 1/2019:

- poplatek ze psů je od roku 2020 navýšen pro všechny na 100,- Kč za psa

(změnou zákona o mísních poplatcích se ruší definice poživatele důvodu (důchodce)  a nahrazuje se osobou starší 65 let. I pro tyto držitele psů  je OZV 1/2019 stanoven poplatek za psa 100,- Kč)

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je také poplatek 100,- Kč

- od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

- poplatek pro rok 2021 je splatný do 31.3.2021.

- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců

- Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

( poz. Novou vyhláškou se ruší osvobození od poplatku na psa z útulku a na psa, jehož majitel je člen JSDH,

ohlášení těchto psů proveďte na OÚ do 30.ledna 2021)

 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2020

- touto novou vyhláškou se k 31.12.2019 ruší vyhláška č.2/2019

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

  1. fyzická osoba přihlášená v obci,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu (tj. 630,- Kč); má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

- sazba poplatku je 630,- Kč

- splatnost  poplatku pro rok 2021 je do 30.6.2021

- Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Dále je OZV osvobozena fyzická osoba: 

  1. narozena v příslušném kalendářním roce,
  2. která je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti, (osvobození platí po celý kalendářní rok)
  3. osoba evidenčně hlášena na ohlašovně

- údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození. (pozn. U rodin, kde jsou tři děti, z čehož je jedno starší 18ti let, ale je stále nezaopatřené, to je termín do 30.1. s doložením potvrzením o studiu zletilého dítěte)

­- v případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

- ve lhůtě 30 dnů je poplatník povinen správci poplatku (obecnímu úřadu) ohlásit i tyto skutečnosti:

   - vznik své poplatkové povinnosti

   - zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke

 stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

( Pozn. Nová vyhláška ruší osvobození od poplatku pro osoby, které se celoročně zdržují v zahraničí nebo mimo obec. Žádáme občany, aby na tuto skutečnost upozornili poplatníky (své rodinné příslušníky) žijící mimo obec, pokud jsou s nimi v kontaktu. Ne každý pravidelně sleduje webové stránky obce a tato informace jim může uniknout. Děkujeme)

POZOR!!  Pokud bude poplatník žádat o osvobození od poplatku ( za psa i za TKO)  na základě zákona  o místních poplatcích nebo na základě vyhlášky MUSÍ o to požádat, jinak mu osvobození od poplatku nebude přiznáno i když mu náleží. Formulář k  žádosti  je ZDE

Zákon o místních poplatcích ZDE,

Rychlý kontakt

Obec Oldřiš

Oldřiš 132

569 82, p.Borová

IČO: 00277070

obec.oldris@email.cz

starosta.oldris@email.cz

podatelna.oldris@email.cz

(pouze úřední záležitosti)

461 747 117 pevná linka, fax

724 729 318 starosta - M. Serafin

702 120 281 účetní - R. Koutná

datová schránka : kn6a46r

číslo účtu: 1231377379/0800

---------------------------------------

Základní škola - 461 747 161 

Mateřská škola - 461 747 145

Školní jídelna -   461 747 120

Kalendář akcí

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
<< >>

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Anketa

Není vypsána žádná anketa

DSO Oldřiš-Borová

Vážení občané,

odkazem (kliknutím na název) se dostanete přímo na stránky DSO Oldřiš- Borová, kde vás informujeme o všem, co se týká společné stavby kanlizace a ČOV por obce Oldřiš a Borová . Nejdete zde všecna rozhodnutí ke stavbě, výsledky vývěrových řízení a informace o hospodaření svazku DSO Oldřiš -Borová. 

Sídlo svazku DSO Oldřiš - Borová je Oldřiš 132, 569 82. Jednatelé Michal Serafin-starosta Oldřiš, Mgr. Lenka Tlustá- starostka Borová.  

 


 

Počasí v Oldřiši

Dlouhodobá předpověď počasí
Copyright © 2010 Obec Oldřiš | Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap | Prohlášení o přístupnosti