Dnes je 25. 01. 2021    Svátek má Miloš, zítra Zora.
Oldřiš oficiální stránky obce
Menu

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

 Mateřská škola Oldřiš, okres Svitavy

 I. Úvodní ustanovení

 V souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vydává ředitelka MŠ Oldřiš tento školní řád, kterým se upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

 II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků předškolního vzdělávání       

 Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání

 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen "vyhláška o MŠ"), v platném znění.

   Povinnosti zákonných zástupců

Ø  zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu aby bylo vhodně a čistě upraveno;

Ø  informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

Ø  oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích;

Ø  na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte;

Ø  nenarušovat provoz mateřské školy

Ø  ukončit docházku dítěte do MŠ, pokud ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení;

Povinnosti dětí

Ø  chovat se podle pravidel, která se stanoví na začátku roku

Ø  uklízet hračky, pomůcky a ostatní věci na svá místa

Ø  dodržovat hygienické návyky

Ø  upevňovat a dodržovat společenské návyky

Ø  dodržovat bezpečnostní návyky

Ø  neničit hru kamarádům

Ø  neopouštět třídu bez domluvy s učitelkou

Ø  neničit zařízení MŠ

Práva dětí

Ø  na kvalitní předškolní vzdělávání a školské služby poskytované školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně;

Ø  na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ;

Ø  na vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností;

Ø  na užívání vlastní kultury, jazyka a náboženství;

Ø  na poskytování ochrany společnosti, na emočně kladné prostředí  a  projevování lásky;

 Práva zákonných zástupců

Ø  na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života;

Ø  po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě;

Ø  vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu školy;

Ø  konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy, učitelce, ředitelce či provoznímu zaměstnanci školy;

Ø  na svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí;

Ø  na informace o poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání;

 III. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Pro zacházení s hračkami a materiály jsou dohodnutá určitá pravidla a děti jsou povinny je dodržovat. K šetrnému zacházení s materiály jsou děti vedeny v průběhu celodenních činností a v rámci rozvoje kompetencí. V případě poškození majetku v důsledku nedodržení daných pravidel jsou děti vedeny  k řešení a nápravě. Pokud situaci nezvládnou vyřešit sami či s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců. V případě poškození majetku většího rozsahu podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

IV.  Dětská pravidla soužití v mateřské škole

 Ø  Volně si vybíráme hračky a pomůcky, po ukončení je individuálně uklidíme  (v průběhu hravých činností ) na určené místo.

Ø  Všichni si pomáháme při společném úklidu.

Ø  Neodcházíme do šatny bez domluvy s učitelkou.

Ø  Na WC a dětské umývárny chodíme bez domluvy s učitelkou.

Ø  Neběháme po třídě mezi stolky.

Ø  Dodržujeme dohodnutá pravidla při cvičení na nářadí a s nářadím v průběhu herních činností ve třídě a v tělocvičně

Ø  Ukládáme si věci na určené místo.

Ø  Neničíme výtvory, stavby kamarádů.

Ø  V případě poškození stavby se vzájemně dohodneme na dalším postupu.

Ø  Vzájemně si nasloucháme, nekřičíme na sebe.

Ø  Používáme slova typu: promiň, děkuji, prosím, apod.

Ø  Dokončíme započatou činnost.

Ø  Vzájemně se oslovujeme křestními jmény.

Ø  Vzájemně si pomáháme.

Ø  Vzájemně si půjčujeme hračky.

Ø  Neubližujeme si, snažíme se o dohodu.

Ø  Při neshodě vyjednáváme.

Ø  Dodržujeme čistotu prostředí a osobní hygienu.

V. Přijímání dětí do mateřské školy

 Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Ředitelka školy stanoví kritéria pro přijímání dětí.

Ø  Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání   žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.

Ø  O přijetí dítěte a  o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Ø  Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Ø  Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájení povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Ø  Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné mateřské školy.

Ø  Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

Ø  Rodiče při zápisu obdrží žádost, přihlášku a evidenční list dítěte. Tiskopisy vrátí v co nejkratším termínu řádně vyplněné k rukám ředitelky školy. Na přihlášce do mateřské školy je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte  a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře.

Ø  Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy a to ve správním řízení. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Ø  Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.

Ø  V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 4

Ø  týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.

 Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

 Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon).

 Zápis do mateřské školy je prováděn v jarních měsících s nástupem k 1.9.

V případě většího počtu uchazečů o přijetí k pobytu do mateřské školy, bude postupováno podle těchto kritérií.

       Přednost mají:

Ø  Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky.

Ø  Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti předškolního věku,  zpravidla od  tří do šesti let.

Ø  Děti, které mají odloženou  povinnou školní docházku.

Ø  Děti s každodenní docházkou .

VI. Provoz mateřské školy

 Ø  Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30.hodin do 16.00 hodin.

Ø  Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6.30 hod. Děti se schází do 8.00hod., pak se mateřská škola zamyká.

Ø  Děti je možno vyzvednout po obědě v době od 12.00hod do 12.30.hod, odpoledne od 14.30.hod., dále pak podle potřeby rodičů. Mimořádné příchody a odchody lze dohodnout individuálně podle potřeby.

Ø  Děti jsou při odchodu předány pouze zákonným zástupcům, případně jiným zletilým osobám uvedeným v evidenčním listu. Pokud rodiče požadují předávání dítěte nezletilému sourozenci,  nebo osobě, která není uvedena v evidenčním listu dítěte, je třeba předem odevzdat písemné pověření (formuláře dostane v mateřské škole).

Ø  Pokud přijde pro dítě neznámá osoba, má učitelka právo i povinnost předložení občanského průkazu.

Ø  Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 5-6 týdnů z důvodů nutné údržby, oprav a čerpání dovolené zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.

Ø  Provoz může být omezen  i v jiném období – např. v období vánočních svátků. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu.

Ø  Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa – předem, pokud není známa – neprodleně, včas nahlásit nebo omluvit dítě (ústně, telefonicky)


 Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské školy a ve zkrácené formě na webových stránkách obce.

 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 Ředitelka mateřské školy,  dvakrát za školní rok svolává  schůzky s rodiči, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

14.5 Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost,  mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

  VII.  Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole

 Ø  Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice,   a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce, až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

Ø  Při první vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn. že se rodiče mohou s ředitelkou a učitelkou dohodnout na nejvhodnějším postupu.

Ø  Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu i na učitelky. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme děti s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.

Ø  Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.

Ø  V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg. aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplívající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

Ø  Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě a venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám /sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází.

Ø  V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření, a to v souvislosti se zákonem  č. 379/2005 Sb.

Ø  Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, papuče, teplákovou soupravu pro pobyt venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek). Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné po pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v místech označených značkou dítěte. Doporučujeme dát menším dětem i náhradní spodní prádlo.

 Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím, drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti – počítač, televize, video, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravotního životního stylu.

 VIII.  Úplata za předškolní vzdělávání

 V souladu s § 123 odst.2, 3 a  4 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky  č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanovila ředitelka školy úplatu za vzdělávání  částkou 0,- Kč

 IX.  Stravování             

Ø  Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Po této dohodě si rodič přihlásí stravu u provozářky školní jídelny.

Ø  Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování  - nejpozději do 14.00 hodin předchozího dne před nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 14.00 hodin předchozího dne.

Ø  Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti ( nejčastěji nemoci ) nelze včas odhlásit, mohou rodiče pro stravu přijít a to v době od 11.00 do 11.45 hodin do školní jídelny. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den  nepřítomnosti , pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit v plné výši, tzn. 49 Kč,-. Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonicky do mateřské školy na telefon  461 747 120 – školní kuchyně.

Ø  Platba za obědy je prováděna trvalým příkazem Veškeré informace poskytne provozářka stravování nebo ředitelka školy.

Ø  Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 X.  Platnost a účinnost

Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení 1. 9. 2015

 

Rychlý kontakt

Obec Oldřiš

Oldřiš 132

569 82, p.Borová

IČO: 00277070

obec.oldris@email.cz

starosta.oldris@email.cz

podatelna.oldris@email.cz

(pouze úřední záležitosti)

461 747 117 pevná linka, fax

724 729 318 starosta - M. Serafin

702 120 281 účetní - R. Koutná

datová schránka : kn6a46r

číslo účtu: 1231377379/0800

---------------------------------------

Základní škola - 461 747 161 

Mateřská škola - 461 747 145

Školní jídelna -   461 747 120

Kalendář akcí

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
<< >>

Anketa

Není vypsána žádná anketa

Počasí v Oldřiši

Dlouhodobá předpověď počasí
Copyright © 2010 Obec Oldřiš | Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap | Prohlášení o přístupnosti