Dnes je 18. 08. 2019    Svátek má Helena, zítra Ludvík.
Oldřiš oficiální stránky obce
Menu

Výstavba kaple

Článek ve Svitavském deníku o naší budoucí kapli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ucelené informace o vzniku plánů a výstavby kaple sv. Františka z Assisi v Oldřiši

V kanceláři OÚ v Oldřiši můžete vidět model kaple vyrobený na 3D tiskárně: 

 

Na stavbu kaple jsme získali všechna vyjádření, potřebná k žádosti o stavební povolení a žádost o stavební povolení byla podána.

Byl zřízen transparentní účet, který bude použit výhradně pro platby související se stavbou kaple. Účet je zřízen u MONETA Money Bank a. s., majitel účtu: Jindřiška Kučerová, číslo účtu je: 228060448/0600 .Náhled na účet je veřejný a je možné ho sledovat na:

https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=228060448

Nyní prosíme o podporu stavby vaší kaple. Případné dary je možné vložit přímo v bance na výše uvedený účet, nebo zaslat převodem. Pro ty, kdo by chtěli přispět na výstavbu kaple je i možnost předání daru na Obecním úřadě v Oldřiši paní účetní, která vám vystaví potvrzení o převzetí a dar nám následně předá.

Upozorňujeme, že převody prostředků i vklady hotovosti jsou bankou zpoplatněny: vklad hotovosti na přepážce 80,- Kč, převod z jiné banky 6,- Kč, převod ze stejné banky 4,-Kč.


Jindřiška a František Kučerovi píší o kapli a myšlence proč ji realizovat: 

Kaple sv. Františka díl 6. – Kaple Porciunkule

Jedna z kaplí, které sv. František po svém obrácení opravil z vyžebraného materiálu a almužen je kaple Panny Marie Andělské, zvaná Porciunkule. V té době byla kaple zpustlá a zarostlá v dubovém lese.

Časem dostal František kapli darem pro své první druhy za podmínky, že z něho učiní centrum své společnosti. František si toto místo oblíbil a před svou smrtí prosil bratry, aby kapli nikdy neopustili. Tak se i stalo a františkáni zde dodnes žijí a starají se o poutní místo.

Jméno Porciunkule je tvořeno z latinského slova portio, které ve zdrobnělině zní porciunkule, představuje nejmenší částečku, podíleček. Vyjadřuje skromnost a jen ty nejnutnější potřeby, které františkáni potřebovali k životu, aby přežili.

V kapli Porciunkule se odehrály i další významné události,

Na příkaz papeže Pia V. byl v 16. století nad kaplí postaven nový, velkolepý chrám. Stavba baziliky Panny Marie Andělské trvala více, než sto let.

Jak pokračují práce na výstavbě kaple v Oldřiši - stavební deník

Kaple sv. Františka  díl 5. – Svatý František šiřitel pokoje

Svatý František toužil po míru a pokoji mezi všemi lidmi. Sám šířil myšlenku pokojného soužití. Připisuje se mu i modlitba, ve které prosí, aby se stal nástrojem pokoje, aby přinášel lásku, odpuštění a dobro tam kde tyto hodnoty chybí. Podobný postoj může být inspirující i pro každého z nás.

Papež František a mírové snahy

V dnešní době také papež František vyzývá vlivné lidi, aby znovu objevili hodnoty spravedlnosti a dobroty. Sám jde v mírových snahách příkladem tím, že navštěvuje představitele různých zemí a náboženství. Společně se pak snaží o vytvoření lepších podmínek pro slabé a znevýhodněné.

Jak pokračují práce na výstavbě kaple - stavební deník

    

      Kaple sv. Františka   díl 4. – Svatý František a sultán

Pro mnohé z nás bude otázka vztahu svatého Františka a islámu velmi překvapivá a možná právě v dnešních, tak citlivých časech inspirující. Letos je to právě 800 let, kdy František z Assisi během křižácké výpravy vstoupil do nepřátelského tábora v naději, že se mu podaří obrátit egyptského sultána Malika al-Kamila na křesťanství, což byla na tu dobu velice naivní představa. Po strašlivé zkušenosti z válečného pole a z vězení doufal, že ukončí násilí křižáckých výprav tím, že se smíří se sultánem. Využil příležitosti a v době krátkého příměří a se mu podařilo dostat ještě s jedním bratrem až k samotnému sultánovi. Lze považovat za zázrak, že sultán okamžitě nenařídil svým vojákům, aby oba mnichy popravili. František patrně začal pozdravem, který používal při každé příležitosti: „Pokoj Páně ať je s tebou.“ Pozdrav spojil s hlubokou úklonou, načež sultána přátelsky objal a pomodlil se za ukončení násilí ve světě. Al-Kamil si možná všiml podobnosti Františkova přivítání s typicky arabským mírovým pozdravem as-salamu aleikum, čili „mír s tebou“. Legenda vypráví, že se sultán obrátil, ale jako muslimský vládce to nemohl veřejně přiznat. Začal Františkovi důvěřovat a po několik dní byli František a bratr Illuminato váženými hosty v táboře muslimů.Do dnešních dob i přes velmi komplikované vztahy, muslimové františkány tolerují, a dokonce k nim mají i úctu jako k duchovním osobám. Na územích ovládaných muslimy jsou to právě františkáni, kdo zde mohou veřejně působit.

Jak pokračují práce na výstavbě kaple - stavební deník

https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=228060448

Nadále prosíme o finanční příspěvky na stavbu vaší kaple. Případné dary je možné vložit přímo v bance na transparentní účet, nebo zaslat převodem. Pro ty, kdo by chtěli přispět na výstavbu kaple je i možnost předání daru na Obecním úřadě v Oldřiši u paní účetní.

                                              

Kaple sv. Františka díl 3. – Svatý František a příroda

Svatý František z Assisi je patronem ekologů, přírody a zvířat.

Svůj obdiv ke Stvořiteli projevoval František i horoucí náklonností ke všemu živému, k lidem, ke zvířatům i rostlinám. František opěvuje živou i neživou přírodu a ke všemu tvorstvu nachází svůj bratrský vztah. Mluvil se zvířaty stejným způsobem, jako kdyby mluvil k lidem. U Františka lze postřehnout určitá "ekologická" nařízení a přání, která se týkají přírodních prvků, konkrétně rostlin a živočichů. Jedná se nařízení ve své době nezvyklá. František například nařizoval při řezání dřeva, aby nebyly stromy káceny přímo u země, ale aby jim byla nechána možnost znovu obrazit. Zahradníka prosil, aby nezkulturňoval celý prostor zahrady, aby měly i plané rostliny možnost růst. Z jeho lásky ke všemu stvořenému vzniká i jedna z jeho nejznámějších modliteb – Chvalozpěv stvoření, o které se říká, že je oknem do Františkovy duše.

Papež František a ekologie

Právě toto okno do Františkovy duše a jeho úvodní slova: „Laudato si“ (Buď pochválen), slova, kterými začíná slavný Chvalozpěv stvoření sv. Františka, použil jako titul svojí encykliky papež František, ve které vyzývá všechny k „ekologické konverzi (obrácení)“. Odpovědnost za péči o náš společný domov, zahrnuje také lidský a sociální rozměr, který je propojený s otázkami životního prostředí. Podle papeže Františka chybí světu adekvátní kultura a ochota změnit životní styl, produkci a konzum. Na základě biblických zpráv o stvoření světa uvádí, že lidská bytost je založená na třech základních vztazích, jež jsou mezi sebou úzce propojeny: vztah s Bohem, s bližním a se zemí. V závěru encykliky vybízí celý svět k „ekologické konverzi“, kde výchozím bodem je změna životního stylu. Každá změna pak potřebuje motivace a výchovný proces, což znamená nepodceňovat výchovné programy, které mají vliv na konkrétní každodenní gesta, od šetření vody až po třídění odpadů.

 

Kaple sv. Františka díl 2. – krátký životopis

 

Svatý František z Assisi, byl pokřtěn jménem Giovanni (Jan), ale otec mu jméno časem změnil na Francesco (František). Narodil se roku 1181 nebo 1182 v Assisi v Itálii a zemřel 3. října 1226 v Porziuncule v Itálii.

V dětství a dospívání si užíval života v bohaté rodině, byl velice živý, veselý, bezstarostný, rozmařilý a mezi svými vrstevníky byl „král zábav“. Jeho snem bylo stát se udatným rytířem.

V roce 1201 bojoval v bojích války mezi Perugií a Assisi. Byl však zajat a uvězněn. Během svého pobytu ve vězení onemocněl a velmi pomalu a zdlouhavě se uzdravoval. Vlivem těchto osudových událostí nastala vnitřní proměna jeho osobnosti.

V roce 1207 při modlitbě v polorozpadlém kostelíku sv. Damiána (San Damiano) uslyšel hlas, který pravil:

“Františku, jdi a oprav můj dům“. Pod vlivem tohoto zážitku rozprodal František část majetku svého otce, aby měl peníze na opravy. Otec se rozhněval a svého syna z domu vyhnal. František opravil kostel, a poselství dál chápal tak, že má opravovat a budovat kostely. Nejdůležitějším dnem ve Františkově obrácení byl patrně 24. únor 1208, když během mše slyšel z úst kněze kázání o chudobě apoštolů a jejich úkolu hlásat radostnou zvěst. Pochopil, že jeho posláním je absolutní chudoba a nabádání k lásce k Bohu.

V roce 1224 se František stáhl do ústraní, na horu La Verna. V této době se začal podobat Kristu nejen způsobem svého života, ale i utrpením – na těle se mu objevila stigmata (rány Kristovy na rukou, nohou a boku). Do Assisi se vrátil těžce nemocen, oslaben a vlivem oční choroby postupně ztrácel zrak.

Pro své zásluhy a uznání církví již za svého života byl nedlouho po své smrti svatořečen. (v roce 1228 papežem Řehořem IX.)

Katolíky vede druhý František z Assisi

Svatý otec František je svatému patronu Františkovi z přelomu 12. a 13. století v lecčem podobný, byť v podmínkách století 21. a v rámci jeho úřadu. V jeho dosavadní domovině ho nazývali "kardinál chudých".

František upřednostňuje na veřejnosti pokud možno nenápadné vystupování. V jeho domovině ho často vídali, jak jede autobusem nebo metrem. V Buenos Aires obýval skromný příbytek v budově kurie nedaleko katedrály na náměstí Plaza de Mayo. Také ulicemi Říma se pohybuje nejraději inkognito v tmavém plášti a bez kardinálského klobouku.

Je jedním z pěti dětí italských přistěhovalců do Argentiny, jehož otec pracoval na dráze, rozhodně nevyhledává pozornost médií. Těší se ale z blízkosti lidí. Žije skromně a namísto velkých slov a gest se prezentuje činy a postoji. Je sympatický, klidný a otevřený kompromisům. Není bez zajímavosti, že jedním z jeho prvních činů po zvolení papežem byl odjezd od hotelu v němž byl ubytován, kde si sbalil věci, zaplatil a rozloučil se…

Volba papežova jména - František - je téměř synonymem pro obrodu církve.

Kaple sv. Františka -  Díl 1.

Plán připravit projektovou dokumentaci se nám v současné době daří plnit. Rádi bychom vše stihli do jara, kdy bychom spolu s vámi stavbu započali. Čas Vánoc je spojený také se svatým Františkem, kterému kaple bude zasvěcena. Tradice stavění jesliček pochází právě od svatého Františka z Assisi. Na kopci nedaleko vesnice  Greccio vytvořil první  živé  jesle,  aby  lidem  ukázal  skutečnost,  do  které  se  narodil Ježíš. Zima, zápach zvířat, tvrdé jesle, sláma – to všechno promlouvalo k lidem mnohem důrazněji, než pouhé vyprávění o této události. Možná poprvé v životě si začali uvědomovat, v jakých nesnázích se novorozený Ježíš ocitl, když mu chybělo vše potřebné. 


Stavební záměr

Rychlý kontakt

Obec Oldřiš

Oldřiš 132

569 82, p.Borová

IČO: 00277070

obec.oldris@email.cz

starosta.oldris@email.cz

podatelna.oldris@email.cz

(pouze úřední záležitosti)

461 747 117 pevná linka, fax

724 729 318 starosta - M. Serafin

702 120 281 účetní - R. Koutná

datová schránka : kn6a46r

---------------------------------------

Základní škola - 461 747 161 

Mateřská škola - 461 747 145

Školní jídelna -   461 747 120

Kalendář akcí

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
<< >>

Anketa

Není vypsána žádná anketa

Počasí v Oldřiši

Dlouhodobá předpověď počasí
Copyright © 2010 Obec Oldřiš | Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap