+ -
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 121
 • 131
 • 141
 • 15
 • 16
 • 171
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 261
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Dlouhodobá předpověď počasí

TOPlist

Obec Oldřiš (okres Svitavy), oficiální stránka obce (https://www.oldris.cz/)

Prevence

PREVENCE

                                   Prevence od JSDH Oldřiš

Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem našich zahrad a proto si dovolujeme připomenout některá důležitá upozornění.

 Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem a v neposlední řadě přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech.

 

Pálení lze hlásit elektronicky

Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být v očích veřejnosti vidění jako složka, která je bližnímu ku pomoci, nikoli jako trestající, proto prosíme, nahlaste Vaše pálení biologického odpadu třeba přes webové stránky hasičů na operační středisko!

Hasiči Pardubického kraje již před šesti lety spustili speciální službu pro občany, firmy a právnické osoby, která by jim měla šetřit čas a finanční náklady. Pálení klestí v Pardubickém kraji lze hlásit elektronicky. Elektronický formulář občané najdou na webových stránkách HZS Pardubického kraje – http://www.hzspa.cz/paleni.

Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě. Pálení lze nadále hlásit i telefonicky na Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje tel. 950 570 110. Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje, které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150), které slouží přímé pomoci postiženým. Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší.

 

                                      / informace použity s informačního servisu HZS Pardubického kraje /

 

A ještě jedno aktuální připomenutí.

Květen je za dveřmi, a tak na mnoha místech jak v naši tak i sousedních vesnicích, stejně jako každý rok vzplanou menší či větší ohně a vypuknou lidové veselice, známé jako pálení čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění. 

V letošním roce je větší sucho než loňský rok a tedy i riziko požáru je vyšší. Proto pokud se již lidé rozhodnou zapálit si nějaký ten ohýnek, měli by se ve vlastním zájmu chovat maximálně opatrně a dodržovat základní bezpečnostní pravidla. 

 Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru ČR. K tomu Vám opět poslouží již uvedené telefonní číslo nebo webové stránky HZS Pardubického kraje.

 


Bez revize komína riskujeme nejen pokutu, ale i újmu na zdraví

Technickou kontrolu komína necháme provést kominíkem minimálně jednou do roka. Od 1. ledna 2011 je to dokonce povinné! Čistit ho potom musíme alespoň třikrát za rok. Nové nařízení platí pro domácnosti v rodinných a bytových domech i pro chatové objekty a chalupy. Kontrole se nevyhnou komíny od kotlů a karem na plyn.

Koho se povinnost netýká?

Povinné kontrole nepodléhají vafky odvětrávané fasádou. Kontrola se dále nevztahuje ani na nepoužívané komíny. Musí však být chráněné proti dešti a označené tak, aby bylo jasné, že nejsou v provozu.

Příhodná doba pro revizi

Nejvhodnější doba pro kontrolu nebo čištění komína je po topné sezóně, tedy na jaře, ale kdo z nás si vzpomene? Zkusme to tedy dohnat, alespoň teď na podzim. Na podzim totiž mnoho lidí při prvním zatopení zjistí, že komín zlobí, a přemíra klientů pak prodlužuje objednací dobu. Jestliže necháme provést kontrolu během topné sezóny, musíme před čištěním přestat topit, aby spalinové cesty vychladly.

Místo stvrzenky zpráva

Zatímco ještě vloni stačilo, aby kominík po čištění komína vydal stvrzenku, nyní musí vyplnit zprávu o kontrole.

Revizní zpráva obsahuje mj. jméno a příjmení kominíka i majitele objektu, dále popsané nedostatky zjištěné a odstraněné na místě, i nedostatky, jejichž odstranění bylo dočasně odloženo. Nesmí chybět ani popis specifik čištěné spalinové cesty.

Obsah zprávy o kontrole je podrobný proto, že dříve si lidé často nechali vypsat stvrzenku, aniž k nějaké kontrole došlo. Pokud doklad o kontrole ztratíme, nebo při požáru shoří, bude možné jej dohledat u kominíka, který by si měl archivovat kopii. Zjistí-li hasiči po požáru, že kominík přehlédl nějakou závadu, ponese za škody odpovědnost on.

Zpráva o revizi platí jeden rok ode dne, kdy kontrola proběhla.

Co obnáší kontrola

Při kontrole komínů jde o odborné posouzení jejich celkového stavu. Zároveň také zahrnuje kontrolu požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby.

Cena revizní zprávy vzešlé z kontroly se pohybuje kolem 1500 korun, závisí na typu komína, jeho výšce a průměru.

Kontrolu provádí revizní technik, nebo kominík, který je zároveň revizním technikem. Probíhá-li kontrola, musíme zajistit přístup ke všem částem spalinové cesty, tedy od spotřebiče až po ústí komína. Nezbytný je přístup k samotnému spotřebiči i na střechu. Technik musí zkontrolovat také kouřovod. Máme-li kotel na tuhá paliva, musíme zajistit ještě přístup ke komínovým dvířkům kvůli vybírání sazí.

Jak probíhá čištění

Čištění komínů je mechanické zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu.

Čištění jednoho komína stojí kolem 500 Kč, záleží na firmě. Bude-li nutné použít kameru či endoskop, protože jsou kouřovody zabudovány do podhledů nebo chybí přístup pro kontrolu, cena se může vyšplhat až na dvojnásobek.

Do cen kontroly a čištění se promítá i cena cesty, takže je výhodnější se třeba v chatové oblasti nebo v obci domluvit s ostatními sousedy a objednat kominíka společně.

Prohlídka komína trvá zhruba hodinu, samotné čištění deset minut bez vybírání sazí.

Lidé, kteří k topení využívají pevná paliva, si mohou komín vyčistit sami, musí tak učinit třikrát ročně. Ovšem i tak potřebují předpisovou zprávu o kontrole. Komíny u topení na plynná paliva může čistit pouze kominík, a to jednou do roka.

Rizika při zanedbání

Pokud kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne v budově požár a hasiči na tuto skutečnost přijdou, vystavujeme se pokutě až 25 000 Kč. To platí i pro případ, že potvrzení o kontrole je prošlé (k revizi komína nedošlo do 12 měsíců od kontroly předešlé).

Při užívání zanedbaného komína hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se zpět do prostoru.

Při vyšetřování požáru pojišťovna vychází ze zprávy, kterou vypracovali hasiči. Pokud požár vznikl kvůli zanedbání péče o komín, může pojišťovna vyplatit méně, než bude vyčíslená škoda, nebo také vůbec nic.

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

                                                         Za JSDH Oldřiš

                                                                       Oplištil Luděk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JARNÍ HROZBA - VYPALOVÁNÍ TRÁVY

V jarních a podzimních měsících nebo v dobách sucha hasiči, častěji než kdy jindy, vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů. Častěji také vyjíždějí k požárům nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PO) fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů a i přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jí hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě.

 

Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby se při plošném vypalování porostů dopouští přestupku dle zákona o PO, za který jí hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí pro nenahlášení požáru). Dále jsou povinni spalování předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Navíc dle zákona o PO pro fyzické osoby, podnikající právnické a podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladně oznamovat každý vzniklý požár příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nezapomeňte také, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.

HLÁŠENÍ PÁLENÍ

-Elektronicky

Pálení lze nahlásit i elektronickým formulářem, který občané najdou na webových stránkách HZS Pardubického kraje – www.hzspa.cz (záložka pálení) nebo přímo na adresehttp://www.hzscr.cz/clanek/paleni-v-pardubickem-kr aji.aspx pod názvem „Přidat nové pálení“, které je umístěno na úvodní straně na horní liště.

Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě.

 

-Telefonem

Změnu pálení lze  hlásit i telefonicky na Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje tel. 950 570 110

 

Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesnou identifikaci místa, kde ke spalování dojde, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje, které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání  112 a 150, které slouží přímé pomoci postiženým.

Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší.

Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být v očích veřejnosti vidění jako složka, která je bližnímu ku pomoci, nikoli jako trestající, proto prosíme, nahlaste Vaše pálení biologického odpadu třeba přes webové stránky hasičů na operační středisko!

JSDH  Oldřiš