+ -
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 291
 • 30
 • 31
 •  
 •  

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Dlouhodobá předpověď počasí

TOPlist

Obec Oldřiš (okres Svitavy), oficiální stránka obce (https://www.oldris.cz/)

1. změna územního plánu obce Oldřiš - vznik

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Zastupitelstvo obce Oldřiš, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s §55 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, na základě usnesení zastupitelstva č. 5/2019 ze dne 10. 4. 2019

vydává

Změnu č. 1 územního plánu Oldřiš

formou opatření obecné povahy č. 1/2019.

Změnou č. 1 se mění územní plán Oldřiš takto:

Zm1/1    Nová zastavitelná plocha Z41 smíšená obytná - venkovská (Sv) a Z42 zeleně sídelních zahrad (Zz) u železniční zastávky Oldřiš

Zm2/1    Zrušení zastavitelné plochy Z1 smíšené obytné - venkovské (Sv) na Babce, její navrácení do zemědělské půdy a zrušení návrhu místní komunikace.

Zm3/1    Rozšíření lokálního biokoridoru LBK 13 ÚSES o část podél hranice řešeného území na osadě Dědek.

Zm4/1    Aktualizace zastavěného území a převod již využité zastavitelné plochy Z5 smíšené obytné - venkovské (Sv) do plochy stabilizované.

Zm5/1    Aktualizace zastavěného území a převod části již využité zastavitelné plochy Z37 výroby a skladování - zemědělská výroba (Vz) do plochy stabilizované.

Zm6/1    Zapracování dalších požadavků zadání, požadavků vyplývajících ze současné legislativy, současných ÚAP a ze současného stavu území.

Zm7/1    Nová zastavitelná plocha Z43 smíšená obytná - venkovská (Sv) u Andrlů

 Změna č. 1 územního plánu Oldřiš obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Odůvodnění změny obsahuje také textovou i grafickou část. Součástí grafické části je koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Do Změny č. 1 územního plánu Oldřiš a do Úplného znění Územního plánu Oldřiš po vydání změny č. 1 je možno nahlédnout na úřadu územního plánování, kterým je odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, a na Obecním úřadě Oldřiš, a dále je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresách:

http://www.policka.org/detail/3566/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-planovaci-dokumentace-obci-ve-spravnim-obvodu-ORP-Policka/    

http://www.oldris.cz/

Po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2019 bude v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona toto poskytnuto rovněž místně příslušnému stavebnímu úřadu, kterým je Stavební úřad Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování.

 Pozn. v příloze je k nahlédnutí vydaná Změna č. 1 ÚP Oldřiš (dokumenty s č. 1) a úplné znění Územního plánu Oldřiš po změně č. 1 (dokumenty s č. 2)